Jaarverslagen

Jaarverslag 2019

Het Stichtingsbestuur heeft in 2019 zes keer vergaderd in het Foreestenhuis.

Dit jaar heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden. In de vergadering van 28 maart hebben Peter Kik en Wim Doekes afscheid genomen. Hun taken worden overgenomen door Irene Jitta voor de financiën en Hans Bakels als algemeen bestuurslid. Overige bestuursleden, Chris Luursema; voorzitter, Hans Visser; secretaris en Gerrit Hartog; bouwkundige zaken. Op Joost Büchner kunnen wij een beroep doen voor bouwtechnische vragen.

De eerste feestelijke activiteit was het in gebruik nemen op 11 januari van het orgel, met een duidelijk uitleg van de werkzaamheden door Elbertse B.V. en een kort orgelconcert, ingeleid en gegeven door de heer H. Verhoef.

De lekkage in de diepe kelder hield ons ook dit jaar weer bezig. Een uitvoerige beschrijving van het probleem staat in de informatiebulletin nr. 15. Het stucwerk aan de oostelijke buitenwand werd door de Fa. HN80 aangesmeerd. Afwerking binnen moet nog plaatsvinden als de muur droog is.

De Monumentendag op 14 september werd weer zeer goed bezocht. Het aantal bezoekers was weer groter (plus/minus 700) dan vorig jaar. De zolderverdieping met oude dakconstructie blijft een trekker.

Op 25 november is er nieuwe vloerbedekking gelegd in de consistoriekamer en de voorhal door de firma “Decorette”. Gekozen is voor een sterke, duurzame en makkelijk te reinigen uitvoering.

Het bulletin kwam dit jaar 2 maal uit.

Huurders waren ook dit jaar Poldervondsten BV en Brand Nieuw Communicatie.

Sijbekarspel, 22 januari 2019
Hans Visser
Secretaris.

Financieel jaaroverzicht SBFH 2019


Jaarverslag 2018

Het stichtingsbestuur heeft in 2018 zeven keer vergaderd in het Foreestenhuis.
Het bestuur bestond uit: Chris Luursema voorzitter, Hans Visser secretaris,
Wim Doekes penningmeester, Peter Kik en Gerrit Hartog leden.
Voor de mede beoordeling van staat van onderhoud kunnen wij een beroep doen op Joost Büchner.

Ook dit jaar staat het orgel op de agenda van elke vergadering. Maar nu omdat de restauratie wordt uitgevoerd door Elbertse Orgelmakers b.v. en met de heer H.Verhoef als adviseur. Het uitvoerende werk kan in juni beginnen.
Het hele binnenwerk verhuisde naar Soest. De grote pijpen, die het aangezicht van het orgel vormen, bleven staan, zodat de argeloze bezoeker niets in de gaten had.
Er werd een huurorgel in de kerkzaal geplaatst.
Op 4 september gingen 4 leden van de stichting (Chris,Peter Wim en Hans) en de organist (Peter Zandberg) naar Soest. Wij kregen daar een uitgebreide rondleiding en uitleg van de werkzaamheden, de houtsoorten en zelfs van de vierkante gatenboor.
Eind oktober begon de behandeling van de orgelpijpen die achter gebleven waren, gevolgd door de verdere inbouw.
Half december werd het werk opgeleverd.
De feestelijke ingebruikname was gepland op 11 januari 2019.
Het eindrapport van de heer Verhoef van 15 december 2018 bevat een gedetailleerd verslag van de restauratie.

Open Monumentendag op zaterdag 8 september was zeer succesvol. Het bezoekersaantal was ong. 600 personen. De koffie en gebak waren weer zeer in trek en leverde € 368,50 op.
Voor de Bijbelse tuin was ook veel interesse.

De aannemer HN80 heeft dit jaar nog verschillende klussen moeten klaren. Deels als uitvloeisel van de restauratie. Het gat in de dakgoot, dat flinke lekkage veroorzaakte bij de achtergevel, werd gerepareerd. Het schuifraam in het kantoor van PolderVondsten werd weer gangbaar gemaakt.
Voor het vocht in de diepe kelder is nog geen oplossing gevonden. Door de droge hete zomer konden er geen lekkages worden waargenomen.
De deuren van de tuinkamer en de consistorie werden opnieuw gesteld.
In de kerkzaal werden de kronen hoger opgehangen en van nieuwe energiezuinige led verlichting voorzien. Al dit en komend noodzakelijk onderhoud konden wij alleen uitvoeren dankzij de financiële bijdragen van onze donateurs.
Voor deze bijdragen zijn wij zeer dankbaar en zullen ook in de toekomst hard nodig zijn, willen wij ons gebouw in goede conditie houden. Het volgende onderhoud staat weer op de agenda.

Ook de bijdragen van de vrijwilligers is zeer belangrijk. Dankzij hen kunnen wij activiteiten in het gebouw organiseren, die de nodige inkomsten genereren.

Het bulletin kwam dit jaar 3 maal uit.

PolderVondsten bv. huurde ook dit jaar de benedenverdieping.
NIPED vertrok eind oktober naar Amsterdam. Vanaf half november huurde Brand Nieuw Communicatie de bovenverdieping.

Sijbekarspel, 22 januari 2019
Hans Visser
Secretaris.

Financieel jaaroverzicht SBFH 2018


Jaarverslag 2017

Het stichtingsbestuur heeft in 2017 negen keer vergaderd in het Foreestenhuis. Het bestuur bestond uit: Chris Luursema voorzitter, Hans Visser secretaris, Wim Doekes penningmeester, Peter Kik en Gerrit Hartog leden. Op de achtergrond denkt John Lamers met ons mee.

Net als vorig jaar stond dit jaar het orgel op alle agenda’s. De heer Henk Verhoef van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft een rapport gemaakt over de uit te voeren werkzaamheden. Naar aanleiding daarvan heeft het bestuur, in mei, na overleg met Bert Maring, drie orgelbouwers gevraagd een offerte uit te brengen. De keuze viel op Elbertse orgelmakers bv, aan wie de opdracht werd verstrekt. Deze is in augustus getekend. De kosten zijn subsidiabel, inclusief de begeleiding van de heer Verhoef. De werkzaamheden zullen in juli 2018 beginnen. De in het vorig jaarverslag genoemde fondsen hebben bijna allemaal een bijdrage geleverd; plus nog het W.J.O. de Vries fonds namens Ars Donandi.

Het gebouw vroeg ook de nodige aandacht. Er waren problemen met de dakgoot, waardoor er lekkage optrad aan de binnenkant van de achtergevel, en er was wateroverlast in de diepe kelder. Werkzaamheden moeten nog uitgevoerd worden aan de muur in de kerkzaal, de glazen deuren moeten nog gesteld, en de nieuwe buitendeur moet nog afgewerkt worden. De kroonluchters in de kerkzaal zijn hoger gehangen i.v.m. het gebruik van de beamer bij de vele lezingen. Het beeld is nu voor iedereen goed te zien.

Het bulletin kwam dit jaar weer vier keer uit met interessante verhalen op schrift gezet door Ton Schuur en Chris Luursema.
Hans Visser.

Financieel jaaroverzicht SBFH 2017


Jaarverslag 2016

Stichting tot behoud van het Foreestenhuis
De bestuur bestaat uit de volgende leden. Chris Luursema, voorzitter, Hans Visser, secretaris, Wim Doekes, penningmeester, Peter Kik, lid en Gerrit Hartog, lid.
De Stichting heeft in 2016 vijf maal vergaderd in het Foreestenhuis.

Een belangrijk onderwerp van gesprek, dit jaar, is de restauratie van ons onvolprezen Knipscheer orgel uit 1865. Dit moet nodig worden gerestaureerd. De werkzaamheden staan uitgebreid beschreven in het “rapport betreffende het orgel in het Foreestenhuis” van 15 april 2016 van de heer Henk Verhoef van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). De geschatte kosten maken extra middelen zeer gewenst. De kerkenraad heeft haar goedkeuring gegeven voor deze restauratie

Subsidieaanvragen zijn gedaan aan: Kerkmeier de Regtfonds, Fonds Mooij, Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel, de “vrienden”, Gemeente Hoorn, Prins Bernard Cultuurfonds, Hendrik Muller Fonds, Rabo Cultuurfonds.

Het bulletin kwam 4 maal uit. Verslag werd gedaan over de plannen met het orgel, maar ook aandacht voor de vloerconstructie en de oude panelen, die tijdens monumentendag te zien waren.

Inspectie van het gebouw wordt niet langer door de Monumentenwacht gedaan, maar is overgenomen door Gerrit Hartog met ondersteuning van gepensioneerde gemeentelijk bouwkundige Joost Büchner.

Een onderhoudscontract met MES Liften BV is afgesloten.

Monumentendag 10 september was een groot succes. Tenminste 500 bezoekers konden wij ontvangen. Voor de rondleiding over de zolder was veel belangstelling. Koffie, thee en gebak heeft € 500,-- opgebracht.

Platvorm Religieus Erfgoed Hoorn, een commissie met ambtenaren van de gemeente Hoorn wil de zaken voor de verschillende kerken bundelen. Dit is op gezamenlijke aanpak van de jaarlijkse kosten, maar ook om de gebouwen meer voor het voetlicht te brengen. We zijn er actief lid van.

De aanpassing van de omgevingsvergunning, zodat verhuur mogelijk is, is aangevraagd en verkregen. Daarvoor moeten een paar mensen het diploma sociale hygiëne gaan halen.

Hans Visser.

Financieel jaaroverzicht SBFH 2016